ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η χρήση  της ιστοσελίδας της εταιρείας “THRUWIND ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ή “THRUWIND”  http://www.thruwind.com/ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας του. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας https://thruwind.com/ και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας http://www.thruwind.com/ αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεώς της και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

Ευθύνη επισκεπτών / χρηστών
Οι χρήστες  της http://www.thruwind.com/ οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες δικαίου είτε του εσωτερικού είτε του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/ και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της http://www.thruwind.com/ προϋποθέτει συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή / και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στην ιστοσελίδα.

Τροποποίηση Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας
H Thruwind διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Να μην βασίζεστε σε Δημοσιευμένες πληροφορίες της ιστοσελίδας

Το υλικό στη ιστοσελίδα μας είναι για γενική χρήση μόνο. Δεν αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθεί ως συμβουλή για πληροφορίες στις οποίες θα πρέπει να βασίζεστε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματική συμβουλή πριν λάβετε ή αποθαρρυνθείτε από οποιαδήποτε ενέργεια στη βάση του υλικού της ιστοσελίδας μας.

Παρόλο που κάνουμε τις πλέον δυνατές ενέργειες να ενημερώνουμε την ιστοσελίδα μας, δεν εγγυόμαστε ούτε υποσχόμαστε ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας είναι απόλυτα σωστές, ολοκληρωμένες ή πλήρως ενημερωμένες.


Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων
Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας http://www.thruwind.com/ μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. H Thruwind δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για την ακρίβεια του περιεχόμενου ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες.  Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη. 

Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 Τα λογότυπα THRUWIND Renewables for the People ή THRUWIND είναι κατοχυρωμένα Ευρωπαϊκά σήματα της THRUWIND. Απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς την έγκρισή μας, εκτός εαν αποτελούν μέρος του υλικού που χρησιμοποιείτε ως έχει επιτραπεί υπό τους παρόντες όρους χρήσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο /  αρμοδιότητα και λοιποί όροι
Οι  παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της THRUWIND καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αμοιβαία συμφωνείται ότι αποκλειστική διακαιοδοσία έχουν τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Thruwind